Deze winkel maakt gebruik van cookies en andere technologieën, zodat we kunnen verbeteren uw ervaring op onze sites.

 

Definities

1.      MMTapijten: MMTapijten, gevestigd te Eerbeek onder KvK nr. 80634761

2.      Klant: degene met wie MMTapijten een overeenkomst is aangegaan

3.      Partijen: MMTapijten en klant samen

4.      Consument: een klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MMTapijten.

2.      Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen

3.      Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

 

Prijzen

1.      Alle prijzen die MMTapijten hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en verzendkosten en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten en heffingen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt.

2.      Alle prijzen die MMTapijten hanteert voor zijn producten of diensten op de webshop of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan MMTapijten ten alle tijden wijzigen.

3.      Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die MMTapijten niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.      De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten niet overeenstemmen met het monster of model.

 

Recht van reclame

1.      Zodra de klant in verzuim is, is MMTapijten gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde product.

2.      MMTapijten roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling

3.      Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dienst de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan MMTapijten, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4.      De kosten voor het terughalen of –brengen van de product komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

1.      Een consument kan een online aankoop gedurende bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

-        Het product niet is gebruikt

-        Het geen product is dat snel kan bederven zoals voedsel of bloemen

-        Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

-        Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygienische redenen (ondergoed, badkleding etc.)

-        De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (DVD’s , CD’s etc)

-        Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

-        Het product geen los tijdschrift of losse krant is

-        Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

-        De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2.      De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

-        Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

-        Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

-        Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

-        Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3.      De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via mmtapijten@hotmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van MMTapijten, www.mmtapijten.nl, kan worden gedownload.

4.      De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan MMTapijten, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen

5.      De kosten voor retourneren komen in rekening van de consument. 

6.      Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal MMTapijten deze kosten binnen 14 dage na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan MMTapijten heeft geretourneerd. 

Kleuren 

Kleuren op de foto kunnen afwijken van de werkelijkheid

Opschortingsrecht

Tenzij de klant en consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op de schorten.

 

Retentierecht

1.      MMTapijten kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van MMTapijten heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2.      De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan MMTapijten.

3.      MMTapijten is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan MMTapijten te verrekenen met een vordering op MMTapijten,

 

Eigendomsvoorbehoud

1.      MMTapijten blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van MMTapijten op grond van wat voor met MMTapijten gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.      Tot die tijd kan MMTapijten zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3.      Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4.      Indien MMTapijten een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft MMTapijten het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

1.      Levering vindt plaats zolang de voorraad sterkt.

2.      Levering vindt plaats door GLS, tenzij partijen anders zijn overeengekomen

3.      Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4.      Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft MMTapijten het recht om zijn verplichtingen op de schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5.      Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan MMTapijten kan tegenwerpen.

 

Levertijd

1.      De door MMTapijten opgegeven levertijd zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.      De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van MMTapijten.

3.      Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij MMTapijten niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden

 

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van MMTapijten, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

1.      Indien de verpakking van een geleverde product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan MMTapijten niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.      Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan MMTapijten, bij gebreke waarvan MMTapijten niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring

1.      Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.      Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

 

Garantie

1.      De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal

2.      De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3.      Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Ruilen

1.      Ruilen is alleen mogelijk als een van de volgende voorwaarden is voldaan:

-        Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.

-        Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes

-        Het product is nog niet gebruikt

2.      Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart MMTapijten tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door MMTapijten geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

1.      De klant dient een door MMTapijten geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.      Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant MMTapijten daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.      Consumenten dienen MMTapijten uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.      De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat MMTapijten in staat is hierop adequaat te reageren.

5.      De klant dient aan de tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.      Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat MMTapijten gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

7.     Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

 

Ingebrekestelling

1.      De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan MMTapijten.

2.      Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling MMTapijten ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als MMTapijten een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan MMTapijten verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid MMTapijten

1.      MMTapijten is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.      Indien MMTapijten aansprakelijk is voor enige schade: is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.      MMTapijten is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.      Indien MMTapijten aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.      Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ( gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

 

 

Vervaltermijn

 

Elke recht van de klant op schadevergoeding van MMTapijten vervalt in elke geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

Recht op ontbinding

 

1.      De klant heeft recht de overeenkomst te ontbinden wanneer MMTapijten toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.      Is de nakoming van de verplichtingen door MMTapijten niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat MMTapijten in verzuim is.

3.      MMTapijten heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien MMTapijten kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

 

Overmacht

 

1.      In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van MMTapijten in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan MMTapijten kan worden toegerekend in een van de wil van MMTapijten onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichting in redelijkheid niet van MMTapijten kan worden verlangd.

2.      Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand ( zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgt of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.      Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor MMTapijten 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat MMTapijten er weer aan kan voldoen.

4.      Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijke ontbinden.

5.      MMTapijten is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

 

Wijziging van de overeenkomst

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud  ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

1.      MMTapijten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.      Wijzigingen van onderschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.      Grote inhoudelijke wijzigingen zal MMTapijten zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.      Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 

1.      Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van MMTapijten.

2.      Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

1.      Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.      Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat MMTapijten bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1.      Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

2.      Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

3.      De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MMTapijten is gevestigd/ praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  

Product added to compare.